Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Đơn xin chuyển công tác là gì? Mẫu đơn xin chuyển công tác?

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin chuyển công tác theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

1. Đơn xin chuyển công tác là gì?

Đơn xin chuyển công tác là loại giấy tờ được người lao động sử dụng khi có mong muốn xin chuyển đến nơi làm việc hoặc là chuyển đến nơi công tác mới. Đơn xin chuyển công tác được sử dụng tương đối phổ biến trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, trong quân đội, trong các công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều phòng ban, cơ sở...

2. Mục đích, ý nghĩa của đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác được viết ra nhằm đề cập vấn đề chuyển công tác tại nơi làm việc hiện tại sang nơi làm việc khác phù hợp hơn về năng lực, sở thích, trình độ. Từ đó nhân viên có thể phát huy tốt hơn hiệu quả công việc và chuyên môn nghiệp vụ; công ty, đơn vị khai thác được thế mạnh của từng nhân viên.

Trong trường hợp khác, vì lý do tác động khách quan buộc nhân viên phải xin điều chuyển công tác đến nơi thuận lợi hơn về mặt khoảng cách, vị trí địa lý và phù hợp với cuộc sống riêng của nhân viên.

3. Mẫu đơn xin chuyển công tác

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

  Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo …………………

Tên tôi là:  ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /....................

Quê quán: ......................................................................................................................

Trú quán:........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................................................

Đơn vị công tác hiện nay: .............................................................................................

Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............

Đơn vị xin chuyển đến: .................................................................................................

Lý do xin chuyển công tác: ...........................................................................................

 
 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

            Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ........., xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

........, ngày........ tháng...... năm 20......

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn