LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động bao gồm các nội dung cụ thể là gì? Pháp luật có quy định về mẫu đơn cụ thể không? Bạn có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện của Công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Tố tụng dân sự

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động.

Thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động cho thấy nhiều doanh nghiệp áp dụng các quy định của pháp luật lao động chưa chính xác, dẫn đến tranh chấp lao động phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, trong quá trình yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động, nhiều cá nhân, tổ chức còn gặp khó khăn về trình tự, thủ tục tố tụng. Vì vậy, Công ty Luật Minh Gia đưa ra mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động bao gồm thông tin về bên khởi kiện và bên bị kiện, bên liên quan, nội dung khởi kiện và các thông tin khác liên quan. Mẫu đơn chỉ mang tính chất tham khảo nên trong quá trình soạn thảo hoặc thực hiện thủ tục tố tụng tại Tòa án nếu phát sinh vấ đề chưa rõ, các bên có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

mau-khoi-kien-vu-an-lao-dong-jpeg-04122012020021-U1.jpeg

Luật sư tư vấn và hướng dẫn viết đơn Khởi kiện vụ án lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG (Mẫu)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …

-          Họ và tên người khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

-          Địa chỉ:

-          Họ và tên người bị kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

-          Địa chỉ:

-          Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

-          Địa chỉ:

-          Khởi kiện về việc:

-          Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

-          Họ và tên người làm chứng:

-          Địa chỉ

-          Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

  

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

TƯ VẤN NHANH