Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thụ tinh trong ống nghiệm cần viết đơn thế nào?

Nội dung đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm các thông tin người đề nghị, cam kết thực hiện và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

..............., ngày ...... tháng ..... năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Kính gửi: ....................................

1. Họ và tên:....................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

3. Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

4. Số CMND/Hộ chiếu: ..........................Ngày cấp...................., nơi cấp:.........................

5. Tình trạng hôn nhân và gia đình:..................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp, tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện./.

............, ngày ....... tháng...... năm..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đối với các cặp vợ chồng đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải ghi rõ tên, tuổi của cả hai vợ chồng và phải cùng ký đơn đề nghị.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn