LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đề nghị hỗ trợ là gì? Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Trong cuộc sống thường ngày mỗi chúng ta sẽ đều gặp phải những khó khăn không thể tự giải quyết được mà cần đề nghị sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức khác. Vậy đề nghị hỗ trợ là gì? Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng Luật Minh Gia tìm hiểu trong bài viết sau đây:

1. Đề nghị hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ là một hành động giúp đỡ lẫn nhau giữa cá nhân, tổ chức này với cá nhân, tổ chức khác nhằm giảm tải, giảm bớt đi những khó khăn của cá nhân, tổ chức đang gặp phải.

Theo đó, có thể hiểu đề nghị hỗ trợ là một văn bản của cá nhân, tổ chức gửi đến một cá nhân, tổ chức khác để đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp phải những khó khăn. Thực tế, văn bản này được người dân sử dụng rất nhiều gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu được giúp đỡ, hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn.

2. Một số mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thông dụng

Luật Minh Gia cung cấp một số Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

2.1. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chung

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………………..

 Tôi là: ............................................................. Nam/Nữ:....................................................... 

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày:……../……./………….Dân tộc.............................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:............................................................................

Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp:........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):................... Di động (nếu có):.................................................................

Fax (nếu có):............................ Email (nếu có):..................................................................... 

Là đại diện của tổ hợp tác ........ ........ đề nghị được hỗ trợ[1] nội dung sau:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của UBND xã,
 phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------
2.2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động:

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng…....năm 2022

 

1. Họ và tên:............................................................... 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):.........................

5. Số CCCD/CMND:………………… Ngày cấp..../..../…..Nơi cấp …………………………

6. Nơi đăng ký thường trú:................................................................................................

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

- Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:..................................................................

- Địa chỉ làm việc:................................................................................................................

- Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..  

- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng ………. năm 2022:

- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:.................................................... Số CCCD/CMND:...........

- Địa chỉ1:............................................................................................................................

- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng...... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:………………………..….., Số tài khoản: ……………………

tại Ngân hàng……………………………………………………………………………………)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

...., ngày .... tháng.... năm 2022
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

Trên đây, là một số Luật Minh Gia cung cấp để bạn đọc tham khảo. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Luật Minh Gia để được tư vấn chi tiết.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn