Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

Nội dung đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh bao gồm các thông tin người đề nghị, thông tin bệnh lý, đề nghị hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

 
Mẫu số 01
 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH
 
 
Kính gửi:……..........................
 
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Nguyên quán: ......................................................
Hiện cư trú tại: ..............................................................................................
Nhập ngũ ngày: ……………tháng……………năm 19………………….
Đơn vị: …………………………………………………...…
Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Khai rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat động)
................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................
Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................
Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):………………….
Tình trạng bệnh tật hiện nay: .........................................................................
........................................................................................................................
Tình trạng thượng tật (nếu có) ........................................................................
........................................................................................................................
Hiện nay đã được hưởng chế độ gì: .....................................................................
..........................................................................................................................
Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân.........................................................
..........................................................................................................................
Đề nghị các cấp  .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định của Nhà nước.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
         
............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của UBND xã, thị trấn
 (Ký, đóng dấu)
    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
    Người làm đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo