LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang, bảng lương - Nội dung cụ thể đối với bản đăng ký thang bảng lương nhằm mục đích đăng ký bảo hiểm xh, BHYT... cụ thể như sau:

CÔNG TY……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : ……/……../………

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------------

------------------------------------

       Vv:  Đăng ký Thang lương, bảng lương

Địa danh , ngày ……..tháng ….. năm  20….

Kính gửi:  Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận …………….

Công ty ...................... thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpsố : ....................., ngày .................. tháng .................. năm ..................do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố ....................cấp,

Địa chỉ trụ sở : ............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................., Fax .....................................................................................................................

Email: ........................................................................................................................................................

Đại diện: .............................., Chức vụ: .......................................................................................................

Điện thoại: .................................................................................................................................................

Email: ........................................................................................................................................................

Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đã xây dựng quy định tiêu chuẩn đối với từng chức danh, quy chế tiền lương và bảo hiểm xã hội, hệ thống thang lương, bảng lương  áp dụng trong công ty.

Công ty chúng tôi cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.

Nay kính đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ............... phê duyệt cho chúng tôi các quy chế nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP

Đại điện pháp luật của công ty

Giám đốc

 

 

 

Nguyễn Văn A