LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nội dung đơn đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm các thông tin người dự tuyển, hồ sơ kèm theo và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________
.........., ngày ....... tháng ....... năm ........
 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là: .......................................................................................... Nam, Nữ: ......................
Ngày sinh: .................................................................................................................................
Quê quán: .................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................................
Dân tộc: ......................................................................................................................................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ...............................................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1).....................................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của .......................................(2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ....................................(3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ..................................................(4)
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;
(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển. 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn