Luật sư Vũ Đức Thịnh

Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia bảo hiểm y tế

Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia bảo hiểm y tế được quy định và hướng dẫn áp dụng như sau:

   

PHÒNG/TỔ CHẾ ĐỘ BHXH

Mẫu D07-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

 DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y T

Số:……tháng……năm……

Đối tượng tham gia:

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày tháng năm sinh

Tiền lương hưu, trợ cấp

Ngày tham gia

Số tháng đóng

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Thôn (bản, tổ dân phố):.....................xã (phường, th trấn).....................

I

Tăng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn (bản, tổ dân phố):.....................xã (phường, th trấn).....................

I

Tăng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày ....... tháng.... năm......
Trưởng phòng (Tổ) CĐ BHXH
(ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu D07-TS)

a) Mục đích: tổng hợp thông tin của người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng để làm căn cứ thu, ghi thu tiền đóng và cấp thẻ BHYT theo quy định.
b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Chế độ BHXH.
c) Thời gian lập: khi có phát sinh đối tượng (tăng, giảm) tham gia BHYT.
d) Căn cứ lập: Quyết định nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...
đ) Phương pháp lập:
* Phần thông tin chung:
Đối tượng tham gia: ghi loại đối tượng tham gia BHYT (Hưu trí, trợ cấp thất nghiệp ...)
* Chỉ tiêu theo cột:
- Cột A: ghi số thứ tự từ 1 đến hết từng người tham gia BHYT.
- Cột B: ghi đầy đủ họ và tên của từng người tham gia BHYT.
- Cột C: ghi số sổ BHXH của người tham gia, người chỉ tham gia BHYT thì ghi số thẻ BHYT, nếu chưa có thì để trống.
- Cột 1: ghi ngày tháng năm sinh như trong hồ sơ cơ quan BHXH đang quản lý.
- Cột 2: ghi tiền lương hưu, mức trợ cấp (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp), tiền lương trước khi nghỉ thai sản. Đối với người đóng theo mức lương cơ sở thì để trống.
- Cột 3: ghi rõ ngày tháng năm tham gia BHYT.
- Cột 4: ghi số tháng đóng BHYT (chỉ ghi đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Các đối tượng còn lại thì bỏ trống).
- Cột 5: ghi nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT đăng ký trên cơ sở danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm gửi cho đơn vị, UBND xã.
- Cột 6: ghi nội dung cần lưu ý.
e) Sau khi hoàn tất việc kê khai, người lập biểu, Trưởng phòng (Tổ) Chế độ BHXH ký, ghi rõ họ tên.  

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169