Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ nhất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ nhất (phụ lục 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phụ lục XII

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA LẦN THỨ NHẤT

Thi hành Quyết định số..../QĐ-.... ngày..../...../200... của ....... về việc tổ chức Hội đồng thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa tại.......

Phiên họp bắt đầu hồi.....giờ..., ngày....tháng....năm 20....

Chủ trì: ông (bà)..... - Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra.

NỘI DUNG

I. THỦ TỤC:

1. Có mặt:.../....     

2. Vắng mặt:.....

3. Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi, kiểm tra và quán triệt các nguyên tắc cơ bản về thi, kiểm tra cấp cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

II. SỐ LƯỢNG THÍ SINH:

Theo Hồ sơ được duyệt và kết quả đào tạo, tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi, kiểm tra:.....thí sinh.

- Thuyền trưởng hạng nhất:.....thí sinh.

- Thuyền trưởng hạng nhì:....thí sinh.

- Thuyền trưởng hạng ba:.....thí sinh.

- Thuyền trưởng hạng tư:.....thí sinh.

- Máy trưởng hạng nhất:....thí sinh.

- Máy trưởng hạng nhì:....thí sinh.

- Máy trưởng hạng ba:....thí sinh.

- Chứng chỉ chuyên môn:.... thí sinh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA:

1. Chủ tịch: ông (bà)........, phụ trách chỉ đạo chung suốt quá trình thi, kiểm tra.

2. Phó Chủ tịch: ông (bà)......, phụ trách cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kỳ thi, kiểm tra, cử cán bộ làm công tác an ninh trật tự, an toàn trong khu vực thi, kiểm tra.

3. Trưởng ban coi thi, chấm thi, kiểm tra: ông (bà)......, giúp Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra phân công giám khảo coi thi, chấm thi, lập kế hoạch thi, kiểm tra.

4. Phó Trưởng ban coi thi, chấm thi, kiểm tra: ông (bà)...... giúp việc Trưởng ban.

5. Uỷ viên thư ký: ông (bà)...., giúp việc Chủ tịch Hội đồng, hoàn chỉnh các văn bản kỳ thi, kiểm tra và kiểm tra tính đầy đủ về hồ sơ dự thi, kiểm tra của các thí sinh.

6. (Cơ sở dạy nghề) tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ dự thi, kiểm tra của các thí sinh.

7. Các uỷ viên khác: kiểm tra các điều kiện thi, kiểm tra; tham gia coi, chấm thi, kiểm tra; theo dõi tình hình diễn biến kỳ thi, kiểm tra và kịp thời phản ảnh về Hội đồng các vấn đề bất thường có liên quan.

IV. KẾ HOẠCH THI, KIỂM TRA:

Khai mạc vào hồi.....giờ..., ngày....tháng....năm 20....

Ngày, giờ thi, kiểm tra các môn có lịch cụ thể kèm theo.

Các nội dung trên đã được toàn thể Hội đồng nhất trí.

Phiên họp kết thúc hồi....giờ...., ngày....tháng....năm 20...

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

------------

Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo