Luật sư Vũ Đức Thịnh

Mẫu biên bản họp hội đồng nhân dân

Mẫu biên bản họp hội đồng nhân dân được hướng dẫn áp dụng như sau:

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tỉnh (huyện, xã)

Khóa ….., Kỳ họp thứ ….

Số: …../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng …. năm …..

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Nhân dân tỉnh (huyện, xã)

Khóa ….., Kỳ họp thứ ….

(từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …).

1/ Thời gian họp:

Khai mạc: ……. giờ, ngày … tháng … năm ….

Địa điểm: Tại ………………………………………………………………………………………..

Nội dung kỳ họp: …………………………………………………………………………………...

2/ Thành phần dự họp:

Đại biểu Hội đồng Nhân dân có mặt:…………….. trên tổng số ……………………………….

Đại biểu Quốc hội (nếu có) ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

Tổng số tham dự họp:

3/ Chủ tọa kỳ họp:

……………………………………………(1)………………………………………………………...​

4/ Đoàn thư ký kỳ họp:

…………………………. (2) …………………………………………………………………….......

5/ Các báo cáo tại kỳ họp

………………………..(3) ……………………………………………………………………….......​

6/ Thảo luận tại kỳ họp

……………. (4) ………………………………………………………………………………...…….​

7/ Kết thúc giờ họp (5)

…………………………………………………………………………………………………………

T/M ĐOÀN THƯ KÝ                                                                        CHỦ TỌA KỲ HỌP
                                                                                T/M. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
                                                                                                               CHỦ TỊCH
 
 
       (Ký tên)                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 
Nơi nhận:

Lưu

-------

1. Ghi rõ họ và tên, chức vụ công tác.

2. Ghi rõ họ và tên, chức vụ công tác.

3. Ghi theo thứ tự các báo cáo tại kỳ họp, họ và tên, chức vụ người báo cáo (Trong trường hợp họp nhiều ngày thì ghi rõ từng ngày một).

4. Ghi ý kiến của từng người phát biểu, ý kiến của Chủ tọa kỳ họp.

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết.

Chủ tọa kết thúc kỳ họp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169