Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phụ lục II: mẫu 2b: (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013  của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Giữa trại giam, trại tạm giam, CQTHA hình sự CA cấp huyện

với cơ quan Thi hành án dân sự)

            Hôm nay, vào hồi..…giờ…ngày…..tháng…..năm…….;tại: ……………….........

            đã tiến hành giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ……………………

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của……………………...................

1. Bên giao:

            Họ và tên:………………………………………………………….......................

            Chức vụ:……………………………………………………………………….....

            Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........

2. Bên nhận:

            Họ và tên:…...……………………………………………………........................

            Chức vụ:……………………………………………………………………….....

            Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........

3. Nội dung:

            Giao, nhận giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm…..... của ...............................................…………do ........................................................ giao            Số giấy tờ giao, nhận gồm:

- Tên giấy tờ:……………………………………………………………………….........

- Số lượng: ………………………………………………………………………...........

- Tình trạng giấy tờ:………………………………………………………………..........

            Biên bản lập xong hồi…….giờ…….cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.

BÊN NHẬN

BÊN GIAO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(Bên có trụ sở là nơi thực hiện việc giao, nhận giấy tờ; ký, họ tên, đóng dấu)

 

(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn