LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tham khảo, tìm hiểu:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

Hôm nay, ngày......... tháng........ năm......................................................................

Tại:...........................................................................................................................

Người giao nộp chứng cứ: ..................................................................................(1 )

Là:……………….….. (2) trong vụ án về………………………………………...........(3)

Người nhận chứng cứ:........................................................................................ (4)

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:................................................. (5)

.………………………………………………………....................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

Xác nhận của............ (6)

(Người xác nhận ký tên và đóng dấu)

(Họ và tên người xác nhận)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan công tác của người giao chứng cứ.

(2) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”.

(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(4) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, công tác của người nhận chứng cứ.

(5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ; số bản, số trang của từng chứng cứ.

(6) Nếu Toà án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Toà án hoặc cơ quan, tổ chức đó.

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn luật trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169