Lò Thị Loan

Lịch làm việc theo quy định thế nào?

Hiện nay, nền kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngày càng tăng cao, do đó nhiều doanh nghiệp đã tăng thời gian làm việc bình thường của người lao động. Tuy nhiên, việc tăng thời gian làm việc của người lao động lên không phải khi nào cũng phù hợp theo quy định của Bộ luật lao động. Vậy pháp luật lao động hiện nay quy định như thế nào về thời gian làm việc bình thường của người lao động? Thời gian làm việc vượt quá thời gian làm việc bình thường thì giải quyết như thế nào?

Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Kính chào các luật sư của Công ty Luật Minh Gia! Công ty chúng tôi đang làm việc hiện nay đang áp dụng lịch làm trong ca là 12 giờ/ngày và làm 04 ngày liên tục sẽ được nghỉ 02 ngày để đổi ca. Dưới đây là lịch làm việc của 03 nhóm trong tháng 10/202x. Trong đó D: ca ngày làm việc từ 06h00'~18h00'; N: ca đêm làm việc từ: 18h00'~ 06h00' và H: là ngày nghỉ ca. Nếu công ty quy định giờ làm việc bình thường là 10 giờ/ngày như vậy sẽ có 50 giờ/tuần điều này lại không đáp ứng được yêu cầu trong Bộ luật lao động. Vậy Công ty phải làm như thế nào để có thể áp dụng cách phân ca này mà không vi phạm quy định của pháp luật ạ?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian làm việc bình thường như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo quy định trên, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Đối chiếu với trường hợp của công ty bạn, công ty bạn đang muốn quy định giờ làm việc bình thường là 10 giờ/ngày như vậy sẽ có 50 giờ/tuần. Theo đó, thời gian làm việc của công ty bạn đang vi phạm thời gian làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật lao động. Do đó, để thời gian làm việc phù hợp theo quy định của pháp luật, công ty bạn có thể chuyển thời gian làm việc vượt quá sang tính thời gian làm thêm giờ theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 107. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

...

Tuy nhiên việc yêu cầu người lao động làm thêm giờ này phải được sự đồng ý của người lao động. Và thời gian làm thêm giờ phải đảm bảo theo quy định của luật lao động.

Hỏi tư vấn qua điện thoại