LS Vũ Thảo

Kinh phí phụ cấp y tế trường học quy định thế nào?

Nhờ luật sư tư vấn quy định về phụ cấp Y tế các trường mầm non, tiểu học, trung học có được sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả phụ cấp y tế hay không? hay chỉ chi trả phụ cấp y tế từ các nguồn thu khác? Cụ thể:

Theo điều 4 của Nghị định 56/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP thì: “Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt đông sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.” Vậy cho tôi hỏi: đối với các trường học Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thì có được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm để chi trả Phụ cấp y tế hay không? hay là chỉ được lấy từ nguồn thu khác ngoài ngân sách nhà nước cấp để chi trả phụ cấp y tế?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Nghị định 56/2011/NĐ-CP điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 như sau:

"1. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập.

2. Nghị định này không áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang."

Như vậy nghị định này điều chỉnh các đối tượng đang làm việc tại các cơ sở sự nghiệp công lập, không điều chỉnh các cơ sở, tổ chức tư nhân.

Điều 4 Nghị định này quy định:

“Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt đông sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.”

Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp y tế như sau:

"6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng."

Như vậy, nếu các trường mầm non, tiểu học, trung học là các trường công lập thì nguồn ngân sách nhà nước được sử dụng một phần để chi trả phụ cấp y tế và từ các nguồn thu hợp pháp khác nếu ngân sách nhà nước không đủ để chi trả.

Hỏi tư vấn qua điện thoại