LS Trần Khánh Thương

Quy định độ tuổi bổ nhiệm lần đầu

Kiêm nhiệm hay chức vụ kiêm nhiệm đây là một cách phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội. Vậy có được bổ nhiệm viên chức kiêm nhiệm chức vụ quản lý trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập không? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Gia tìm hiểu thông qua bào viết dưới đây:

Câu hỏi:

Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập (trường cao đẳng nghề). Việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh giám đốc trung tâm đào tạo kết hợp cho trưởng phòng khoa học công nghệ có phù hợp quy định của pháp luật không (phòng khọc công nghệ và trung tâm là hai đơn vị hành chính độc lập trực thuộc trường, trung tâm là đơn vị có tài khoản, con dấu riêng). Việc giao nhiệm vụ chức danh chức vụ trên có yêu cầu về độ tuổi không? Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

1. Về bổ nhiệm viên chức quản lý kiêm nhiệm chức danh

Theo quy định tại Điều 37 Luật viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định:

Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm. Do đó, đối chiếu với trường hợp của đơn vị bạn, việc viên chức quản lý đang giữ chức vụ giám đốc trung tâm đào tạo nếu được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý giao kiệm nhiệm trưởng phòng khoa học công nghệ thì việc giữ chức danh này không trái quy định.

2. Điều kiện về tuổi bổ nhiệm

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Điều 44. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm

….

4. Điều kiện về tuổi bổ nhiệm:

a) Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

b) Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một nhiệm kỳ;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này.

…”

Căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của đơn vị bạn, việc giao nhiệm vụ giữ chức vụ trưởng phòng khoa học, công nghệ sẽ phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi tương ứng với từng trường hợp:

+ Trường hợp 1: Nếu chức vụ quản lý này cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 5 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Trường hợp 2: Trường hợp đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một nhiệm kỳ.

+ Trường hợp 3: Trường hợp viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm là phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.

TƯ VẤN NHANH