Hoàng Tuấn Anh

Hỏi về căn cứ xếp lương đối với công chức

Tôi có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội được hơn 6 năm (hệ số lương 2,67). Trong đó có 4 năm là công chức, (chuyên viên A), và 2 năm là công chức, chuyên viên (B). Sau đó tôi thôi việc theo nguyện vọng. Xin hỏi: Nếu tôi thi công chức vào Bộ (C) thì tôi có được miễn tập sự không ? và Mức lương trong sổ bảo hiểm xã hội của tôi có được làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng không? Xin cảm ơn luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a,  Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiệm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng.

b, Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức đươc tuyển dụng.

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn sẽ không phải tập sự khi thi tuyển vào Bộ (C)

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức và sự phê duyệt của cơ quan quản lý công chức.

 

Theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 19 của nghị định này thì trường hợp người được tuyển dụng vào công chức bao gồm cả thi tuyển vào công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp 1 lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng thì được cộng dồn.

 

Như vậy trong trường hợp của bạn nếu bạn chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và khi thi tuyển công chức vào Bộ (C) mà bạn được bố trí vào ngành nghề đào tạo theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây bạn làm thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính làm căn cứ xếp lương.

 

Trân trọng!

CV: Nguyễn Thị Hằng - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169