LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin tách thửa đất - hợp thửa đất

Mẫu Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, nội dung đơn như đính kèm trên đây.

de-nghi-tach-thua-dat-dai-jpg-14092013122353-U1.jpg

Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất

 

Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

-----------------------------------------------------------------------

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 16/ĐK

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

          (Ký, ghi rõ họ tên)

           

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:...........................................................................

……………………………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................

  1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....

.....................................................................................................................................................

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

   a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

   c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…

   d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................

       Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy

chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

      - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);

         .....................................................................................................................................

     

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng

                                 ……, ngày ....tháng ...năm ......

                                        Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)                                            

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Ngày…..tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày…..tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:

    - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

   - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn