LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, thủ tục cấp phép xây dựng, các vấn đề khác liên quan đến cấp phép xây dựng. VD:Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp, cụ thể:

 

mau-don-xin-cap-phep-xay-dung-jpg-13092013115131-U1.jpg

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng

 

------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Mẫu)

(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Xây dựng mới

 

Cải tạo, sửa chữa

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: ...................................................................................................                        

 

1.  Tên chủ đầu tư: ..............................................................

     Sinh năm: .....................................

     Chứng minh nhân dân số: ....................................................  do ...........................................

     Cấp ngày: ........................... tháng …………………năm …………………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: ............................... đ­ường: …………………………….

     Ph­ường (xã): ...................... quận (huyện): ..................................

     Số điện thoại:..............................................................................

2.  Địa điểm xây dựng:

     Lô đất số: ........................................ diện tích: ………………..

     Tại số nhà: ............................ đ­ường: …………………...........

     Ph­ường (xã): ........................ quận (huyện): ................................

     Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số: ………

     do: ......................................  cấp ngày: .....................................

3.  Nội dung xin phép xây dựng:

    Loại công trình: ………………………………………………………

    Diện tích xây dựng tầng trệt: ....................... m2

    Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m): ………

    Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): ................................................

4. Tên đơn vị hoặc ng­ười thiết kế (nếu có): …………………………….

     Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ th­ờng trú của ngư­ời thiết kế: ..............................

Số nhà: ............................... đ­ường: ………………………………

     Phư­ờng (xã): ...................... quận (huyện): ..................................

     Số điện thoại: .............................................................................

5. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là ............... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

6. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế đ­ược duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯ­ỜNG (XÃ, THỊ TRẤN )

(ký tên, đóng dấu)

 

 

ngày........tháng.......năm.......

Ngư­ời làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn