Tuấn Luật sư

Thủ tục xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số; xoá số đăng ký và xác nhận vào tờ khai của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ,thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số; xoá số đăng ký và xác nhận vào tờ khai của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);

- Nộp giấy chứng nhận đăng ký và biển số.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

4. Thời hạn giải quyết:

- 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Tờ khai xoá số đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) có xác nhận của Sở Giao thông vận tải.

8. Phí và lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn:

- Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng;

10. Yêu cầu thực hiện TTHC:

- Người làm thủ tục xoá sổ đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………….........Số giấy CMND hoặc hộ chiếu................

Ngày cấp:……………     ……...........Nơi cấp…………………………

Địa chỉ thường trú:………………. ………...……………………………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu……

Ngày cấp:……………………….............Nơi cấp:………..........…………

Địa chỉ thường trú:...………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:...……………………… Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................

Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….

            Lý do xin xoá sổ đăng ký:…………………………………………

……………………………………………………………………

            Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.

                                                                        ……, ngày.....tháng…… năm………      

                                                                                           Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…

            Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….

            Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

   Cán bộ làm thủ tục              Trưởng phòng duyệt           Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký tên, đóng dấu)

•           Ghi chú: Tờ khai  lập thành 03 bản: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản; Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay