Nguyễn Thị Thùy Dương

Hủy di chúc để thay đổi người thừa kế có được không?

Di chúc là một trong những căn cứ để người thừa kế xác định quyền thừa kế đối với di sản do người chết để lại. Việc để lại di chúc cho những người thừa kế sẽ giảm bớt khả năng tranh chấp liên quan đến phân chia di sản cho những người thừa kế.

Tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 có quy định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, cá nhân có quyền tự do lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người khác tuy nhiên phải đáp ứng điều kiện, quy định của pháp luật liên quan đến từng loại di chúc khác nhau. Đồng thời, người lập di chúc cũng được quyền tự do sửa đổi, bổ sung, thau thế, hủy bỏ di chúc căn cứ theo quy định tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

"1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ."

Theo quy định này thì người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Do đó, nếu đã lập di chúc để định đoạt tài sản cho người con trưởng nhưng sau đó người lập di chúc thay đổi ý chí muốn để lại tài sản trong di chúc đã lập cho con thứ thì người lập di chúc có thể lựa chọn lập một di chúc khác thay thế cho di chúc cũ, nội dung di chúc nên thể hiện rõ thông tin thay thế cho di chúc nào.

Trường hợp di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó.

Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn