1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Thủ tục xin phép xây dựng công trình thiết yếu

  • 23/04/2017
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;

  b) Giải quyết TTHC:

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả. 

  - Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,

  - Thông qua hệ thống bưu chính.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu kèm theo;

  - Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);

  - Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  - Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 

  6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT;

  d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

  8. Phí, lệ phí: Không.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm:

  + Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;

  + Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ;

  + Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí;

  + Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm.

  - Không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  - Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  - Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

  Mẫu Đơn đề nghị

               (1)                                    CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                       (2)                                             Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

          Số:............/.............                                    

                                                                                 ..............., ngày........ tháng........năm 201......

     

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG

  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

   Chấp thuận xây dựng (…3…)         

          Kính gửi: ...........................................(4)

   - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

   - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  - (...5...)

  (…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).

  Gửi kèm theo các tài liệu sau:

  - Hồ sơ thiết kế của (...6...);

  - Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

  - (...10...)

  (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

  Địa chỉ liên hệ: ………

  Số điện thoại: ..............

   Nơi nhận:                    

  - Như trên;                                                                             

  - ....................;  

  - ....................;  

  - Lưu VT. 

  Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
   

   (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
   

   (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.
   

   (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”.
   

   (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.
   

   (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.
   

   (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.
   

   (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).
   

   (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).
   

   (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.
   

   (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169