Tuấn Luật sư

Quy định về thủ tục đăng ký thường trú

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản

thuong-tru-jpg-15082014103323-U17.jpg

Đăng ký thường trú

Căn cứ tại Điều 21 Luật cư trú có quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc trung ương; và tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an xã, thành phố thuộc tỉnh đối với tỉnh.

- Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

2. Giấy chuyển hộ khẩu;

3. Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh.

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

*  Lưu ý: Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

Theo Điều 20 Luật cư trú 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú 2013, công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

+ Thứ nhất, công dân có chỗ ở hợp pháp có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên nếu đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, và có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên nếu nếu đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

+ Thứ hai, công dân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

•  Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

• Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

• Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

• Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

• Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

• Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

+ Thứ ba, công dân được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.

+ Thứ tư, công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

Đối với các trường hợp nêu trên, nếu công dân đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau:

• Chỗ ở đó phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

• Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

• Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Trân trọng!

CV Đỗ Vân Anh - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay