Luật sư Trần Khánh Thương

Những điều Đảng viên không được làm quy định thế nào?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Để gia nhập vào hàng ngũ của Đảng, công dân cần đáp ứng một số điều kiện theo Điều lệ của Đảng. Khi được kết nạp vào tổ chức Đảng, người Đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chi bộ tôi có đảng viên A đang trong thời gian dự bị. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, đảng viên A được thôn hiệp thương giới thiệu ứng cử viên Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong quá trình hiệp thương lấy ý kiến nơi cư trú đồng chí A được cử tri tín nhiệm đủ tư cách của người ứng cử đại biểu HĐND xã. Nhưng do cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu và quy định số dư của mối đơn vị bầu cử, Đảng ủy, UBMTTQ, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tổ chức hội nghị vận động các Ứng cử viên trong đó có đ/c A tự nguyện rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Tại hội nghị nhiều ý kiến phát biểu trong đó có ý kiến của Đ/c Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã vận động đồng chí A tự nguyện rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã, nhưng Đ/c A nhất quyết không chấp hành. Xin hỏi Đ/c A có vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm không? Nếu vi phạm thì hình thức kỷ kuật là gì.

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia xin đưa ra quan điểm như sau:

Thứ nhất, quy định về điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 về Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

“Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

1a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.”

Theo quy định trên, tiêu chuẩn chung của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần đáp ứng 05 điều kiện: (i) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; (ii) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; (iii) Có phẩm chất đạo đức tốt; (iv) Có trình độ chuyên môn, sức khỏe. kinh nghiệm công tác và uy tín và (v) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, được Nhân dân tín nghiệm. Theo đó, những cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn luật định thì có thể ứng cứ và được bầu vào đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Ngoài ra, đối với Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ hai, quy định về những điều Đảng viên không được làm:

Theo quy định tại Quyết định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương ban hành ngày 25/10/2021 có quy định về 19 điều mà Đảng viên không được làm. Theo đó, hành vi đồng chí A không tự nguyện rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã không thuộc các trường hợp mà Đảng viên không được làm.

Trường hợp đồng chí A được cử tri tín nhiệm, đủ tư cách, điều kiện tham gia HĐND thì việc rút tên khỏi danh sách ứng cử sẽ do đồng chí A tự quyết định theo ý chí của mình, không phụ thuộc vào ý kiến của Đ/c Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã. Như vậy, đồng chí A không vi phạm những điều Đảng viên không được làm nên chưa có căn cứ để xử lý kỷ luật.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí