Tuấn Luật sư

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ gồm thông tin và nội dung của hợp đồng dịch vụ đã ký kết, lý do và nội dung ký phụ lục hợp đồng, thông tin về thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

mau-phu-luc-hop-dong-dich-vu-jpg-06082013044028-U1.jpg

Quy định về phụ lục hợp đồng dịch vụ

 

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………

 

- Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……... năm ………

- Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên …………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ……………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………….........………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):……………………………………………………………………………………...

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số ............................... về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số …………………...., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

Tư vấn miễn phí