Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu hợp đồng môi giới

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Hợp đồng môi giới được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, thời gian, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  hop-dong-moi-gioi-jpg-29102012125352-U1.jpg

  Luật sư tư vấn quy định và cung cấp Mẫu hợp đồng môi giới

   

  Mẫu hợp đồng môi giới trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

  ---------------------------------------------------------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ----------------

   

  HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

  (Số:…………./HĐMGĐQ)

  Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Căn cứ vào khả năng, điều kiện và nhu cầu của các bên

  Hôm nay, ngày    tháng     năm            Tại………….., chúng tôi gồm có:

  BÊN MÔI GIỚI (BÊNA):

  CÔNG TY .........................................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................

  Đại diện bởi ông : ..............................................................................................................................

  Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

  Số điện thoại     : ...........................................   Fax: .........................................................................

  MST                 : ................................................................................................................................

  (Sau đây gọi tắt là Bên A)

  BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

  Trường hợp là cá nhân:

  Ông/Bà                        :

  Giấy CMND               :

  Hộ khẩu                      :

  Địa chỉ hiện tại            :

  Điện thoại liên lạc       :

  Là chủ sở hữu bất động sản:......................................................................

  Trường hợp là đồng sở hữu:

  Ông                   : ................................................. Năm sinh……………

  CMND số         :....................... ngày cấp............... Nơi cấp: Ca............

  Hộ khẩu             :....................................................................................

  Địa chỉ hiện tại    :....................................................................................

  Điện thoại liên lạc.................................... :.............................................. 

  Bà                      :............................................. Năm sinh .......................

  CMND số         : ..................... ngày cấp ..................... Nơi cấp: CA......

  Hộ khẩu             : .....................................................................................  

  Địa chỉ hiện tại    :....................................................................................

  Điện thoại liên lạc....................................:...............................................

  Là đồng sở bất động sản:

  .................................................................................................................

  Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan thẩm quyền cấp cho bên B gồn có:

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  Hai Bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ với nội dung sau:

  Điều 1:Nội dung Hợp đồng

  1.1  Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán  bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.

  1.2  Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

  Lọai bất động sản: ………………………………………………..

  Địa chỉ: ……………………………………………………………

  Diện tích khuôn viên đất …………………………………………

  Diện tích đất xây dựng:……………………………………………

  Diện tích sử dụng: ………………………………………………

  Cấu trúc: …………………………………………………………

  Tiện nghi…………………………………………………………

  1.3  Giá bán bất động sản này được hai Bên thỏa thuận trên cơ sở giá do Bên A thẩm định  là:  

  Số tiền bằng chữ:

  Trong qúa trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai Bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

  Điều 2: Phí  dịch vụ và phương thức thanh toán

  2.1   Bên B đồng ý thanh tóan cho Bên A số tiền môi giới độc quyền là 2 %  trên giá trị giao dịch thực tế tương đương với số tiền là:  

  Số tiền bằng chữ:  

  2.2 Số tiền dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới tư vấn bán tài sản mà bên A thực hiện.

  2.3 Phí môi giới độc quyền được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 2 (hai) ngày kể từ ngày giao dịch thành công. Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

  Điều 3: Thời gian thực hiện dịch vụ :

  3.1  Từ ngày …. tháng …. năm  …..đến ngày …. tháng …. năm  …..

  3.2  Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

  Điều 4: Thỏa thuận chung

  4.1  Trong quá trình thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bên B không phải bỏ ra bất cứ khoản chi phí nào. Tất cả các chi phí liên quan đến việc quảng cáo rao bán sản phẩm sẽ do bên A chịu.

  4.2  Hợp đồng này được hiểu là hợp đồng môi giới độc quyền. Do đó, chỉ có  Bên A được quyền tiếp thị và chào bán bất động sản của bên B trên thị trường. Nếu Bên A phát hiện Bên B cho bất kỳ công ty, đơn vị nào kể cả Bên B mà cùng chào bán bất động sản mà bên A đang thực hiện dịch vụ, thì giao dịch thành công đối với bất động sản đó của bên B bên A đều được hưởng phí môi giới theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng môi giới này.

  4.3  Giao dịch được coi là thành công khi khách hàng ký hợp đồng mua bán bất động sản (hoặc hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, giấy thỏa thuận mua bán hoặc ký bất kỳ loại hợp đồng, giấy thỏa thuận nào khác có liên quan đến bất động sản) do bên A thực hiện hoạt động môi giới.

  4.4  Trong thời gian thực hiện dịch vụ, nếu khách hàng do bên A giới thiệu đã đặt cọc nhưng bị mất cọc do vi phạm hợp đồng hoặc chịu mất cọc vì bất kỳ lý do gì thì mỗi bên được hưởng 50% (năm mươi phần trăm) trên số tiền đặt cọc đó.

  4.5  Khách hàng của bên A là người được nhân viên bên A hoặc bất kỳ người nào được bên A giới thiệu hoặc khách hàng của bên A giới thiệu khách hàng khác đến bên B để ký hợp đồng, đặt cọc giữ chỗ hay tìm hiểu để sau đó ký hợp đồng mua bán với bên B. Nếu trước khi ký hợp đồng mua bán bất động sản mà khách hàng yêu cầu thay đổi người đứng tên trên hợp đồng thì vẫn được xem là khách hàng của bên A.

  4.6  Giá bán bất động sản theo khoản 2.1 Điều 2 nêu trên theo thỏa thuận giữa bên A và bên B (Gọi là giá bán ban đầu)

  4.7  Trường hợp bên A giới thiệu khách mua cho bên B và khách mua đã trả giá theo giá bán ban đầu nhưng bên B không bán thì coi như bên A đã thực hiện xong hợp đồng, bên B vẫn phải thanh tóan cho bên A: 2% (Bằng chữ hai phần trăm) trên giá bán thực tế. (Việc không bán bao gồm sự xác nhận không bán bằng văn bản của người bán hoặc sau 3 (ba) ngày kể từ ngày người mua xác nhận mua nhưng người bán không nhận tiền đặt cọc).

  4.8  Trong thời gian thực hiện hợp đồng hoặc sau ngày chấm dứt hợp đồng này nếu khách hàng do bên A giới thiệu hoặc khách hàng đó giới thiệu khách hàng khác đến mua căn hộ của bên B thì bên A vẫn được hưởng phí môi giới như mức phí môi giới đã thỏa thuận tại khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này.

  Điều 5:  Quyền và nghĩa vụ của bên A

  5.1  Được nhận phí môi giới theo thỏa thuận;

  5.2  Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

  5.3  Thực hiện công việc như Điều 1 hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;

  5.4  Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

  5.5  Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

  Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B :

  6.1  Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công;

  6.2  Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

  6.3  Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.

  6.4  Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng môi giới này.

  6.5  Ký hợp đồng bán nhà trực tiếp với người mua do bên B giới thiệu. Chịu tất cả các chi phí liên quan đến thủ tục mua bán nhà theo quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận với người mua.

  6.6  Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 2 của Hợp đồng;

  Điều 7:  Vi phạm hợp đồng

  7.1  Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá 10 (mười) ngày, nếu quá 10 (mười) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

  7.2  Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng môi giới này.

  7.3  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này.

  Điều 8:  Điều khoản chung

  Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

  Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                     

  BÊN A                                                                            BÊN B 

    Hotline: 1900.6169