Tuấn Luật sư

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

 Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế

---------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____

Số: …………./BB-VPHC

………1, ngày …… tháng ….. năm  …..

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

Hôm nay, hồi…. giờ ... ngày ... tháng ... năm………. tại ………………... 2

Chúng tôi gồm:

1. Ông/bà ……………………………. Chức vụ:…………………………

2. Ông/bà ……………………………. Chức vụ:…………………………

Với sự chứng kiến của:

1. Ông/bà……………………………… Nghề nghiệp:……………………

SốCMND: ………………… Ngày cấp…………… Nơi cấp: .....................

2. Ông(bà): …………………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………......................................................

SốCMND:…………………Ngày cấp …………… Nơi cấp: .....................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính

về ……………………………………………………………………………

………………………………3………………… đối với: …………………

Tổ chức/cá nhân vi phạm…………………………………………………..

Địa chỉ: ……………….. 4 …………………………………………………

Nghề nghiệp: …………. 5 …………………………………………………

Số CMND:…………………. 6... Ngày cấp…………Nơi cấp………….

Đã có những hành vi vi phạm hành chính như sau:

…………………………… 7 ………………………………………………

………………………………………………………………………………

__

1Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2Ghi địa chỉ nơi xảy ra vi phạm.

3Ghi theo nội dung vi phạm về an toàn thực phẩm.

4Ghi cụ thể địa chỉ của tổ chức/cá nhân vi phạm.

5Đối với cá nhân vi phạm.

6Đối với cá nhân vi phạm.

7Mô tả hành vi vi phạm.

Người lập biên bản đã yêu cầu………………………… 8 …………………

1. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm

2. Các biện pháp ngăn chặn (Nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3………….. 9……………….. có mặt tại: …………………………………

đúng ... giờ…. ngày ... .tháng ... năm ... để giải quyết vụ việc vi phạm.

Biên bản gồm ... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị như nhau, giao cho….. 10…….. 01 bản, 01 bản cơ quan lập biên bản giữ.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến khác (nếu có):

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
(Ký và ghi rõ họ tên)

___

8Tổ chức/cá nhân vi phạm.

9Tổ chức/cá nhân vi phạm.

10Tổ chức/cá nhân vi phạm.

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____

Số: …………./BB-TGTVPT

………1, ngày …… tháng ….. năm  …..

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm

hành chính về an toàn thực phẩm

__

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều…….. Nghị định số .../………./NĐ-CP ngày …/…/………. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ngày ....tháng ....năm …………. do ………. 2……….. chức vụ……………….. ký;

Để có cơ sở xác minh thêm tình tiết làm căn cứ quyết định xử lý/hoặc ngăn chặn ngay vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi .... giờ ... ngày ... tháng ... năm ……. tại…………………………..

Chúng tôi gồm:3

1. ………………………………… Chức vụ:  ………………………………

2. ………………………………… Chức vụ:  ………………………………

Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức: ... 4 ……………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………… Năm sinh ..................................

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND:………………Ngày cấp……………… Nơi cấp:……………..

Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): ... 5………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

___

1Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2Ghi rõ họ tên, chức vụ người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

4Nếu là tổ chức thì ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

5Họ tên người chứng kiến (nếu có). Nếu có đại diện chính quyền cơ sở phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

Số CMND:……………… Ngày cấp…………… Nơi cấp: ………………

Tiến hành lập biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

STT

Tên giấy tờ; tên, nhãn hiệu, quy cách, xuất xứ tang vật, phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng tang vật, phương tiện 6

Ghi chú 7

Ngoài những giấy tờ, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản kết thúc vào hồi ……………… giờ cùng ngày được lập thành 02 bản. Một bản được giao cho cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm ……………. trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Hoặc có ý kiến bổ sung khác như sau:8

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ9
(Ký,ghi rõ họ tên)

 

____

6Nếu là phương tiện ghi thêm sốđăng ký.

7Ghi rõ tang vật, phương tiện có niêm phong không, nếu có niêm phong thì phải có chữký của người vi phạm.

8Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản.

9Trong trường hợp niêm phong tang vật mà người vi phạm vắng mặt thì phải có sự tham gia và chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở.

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____

Số: …………./BB-KPTVTĐV

………1, ngày …… tháng ….. năm  …..

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục

 hành chính về an toàn thực phẩm

Căn cứ Điều 45, Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều …………… Nghị định số .../…………/NĐ-CP ngày ... tháng ....năm ....... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Hôm nay, hồi ... giờ, ngày ... tháng ... năm…………… tại………………..

Chúng tôi gồm:2

1………………………………… Chức vụ:………………………………

2………………………………… Chức vụ:………………………………

Với sự chứng kiến của:3

1. Ông (bà):…………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Số CMND:……………… Ngày cấp…………… Nơi cấp:………………

2. Ông (bà):…………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số CMND:………………Ngày cấp……………. Nơi cấp: ………………

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là: …………………………… 4

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vì có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật này có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

__

1Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

3Họ và tên người chứng kiến. Nếu không có chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải thì phải có 02 người chứng kiến.

4Ghi rõ loại phương tiện vận tải, đồ vật, sốbiển kiểm soát (đối với phương tiện).

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải):5

1. Ông/bà: …………………………… Nghề nghiệp: ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số CMND:……………… Ngày cấp…………… Nơi cấp:………………

2. Ông/bà: …………………………… Nghề nghiệp: ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Ngày cấp…………… Nơi cấp:…………..…

Phạm vi khám:………………………………………………………………

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm:

SốTT

Tên tang vật, phương tiện

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính kết thúc hồi ... giờ ... ngày ... tháng…………. năm……………

Biên bản này gồm ………. trang, được người vi phạm, người chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau, chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải được giao một bản và một bản lưu hồ sơ.

Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe, đồng ý và cùng ký tên vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) 6

CHỦ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT HOẶC NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM GIA KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____

5Ghi rõ họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải.

6Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình.

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____

Số: …………./QĐ-XPHC

………1, ngày …… tháng ….. năm  …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

_

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều ………….. Nghị định số .../…………./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm …………. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ... 2………………………………..

Lập hồi  giờ ... ngày ... tháng ... năm…………… tại………………………

Tôi: …….. 3...................... Chức vụ:………………………………………

Đơn vị:  ……………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức:………4……………. Nghề nghiệp……………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số CMND:…………….. Ngày cấp…………… Nơi cấp…………………

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm .... Khoản .... Điều .... của Nghị định số….. /..../NĐ-CP. Mức phạt:……………………………… đồng.

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm .... Khoản .... Điều .... của Nghị định số ….. /..../NĐ-CP. Mức phạt:………………………………đồng.

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm .... Khoản .... Điều .... của Nghị định số….. /..../NĐ-CP. Mức phạt:………………………………đồng.

__

1Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2Ghi họ, tên chức vụ người lập biên bản.

3Ghi họ, tên người ra Quyết định xử phạt.

4Nếu là tổ chức: Ghi họ và tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

Tổng cộng tiền phạt là:……………………………………………… đồng.

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):……………………………………

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 2.Ông (bà)/tổ chức  …………………………………………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt trừ trường hợp được hoãn chấp hành vì………………. 5 ……………………………………………………………………

Quá thời hạn nêu trên, nếu ông (bà)/tổ chức……………………………… cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số ……….. của Kho bạc Nhà nước …….. 6 ………. trong vòng mười ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm 7………

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức:…………………………………………….. để thi hành.

2. Kho bạc ………………………………………………… để thu tiền phạt.

3. ……………………………………………………………………………

Quyết định này gồm….. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ XPVPHC.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____

5Ghi rõ lý do.

6Ghi rõ tên, địa chỉ của Kho bạc.

7Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____

Số: …………./QĐ-XPHC

………1, ngày …… tháng ….. năm  …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
(Theo thủ tục đơn giản)

_

Căn cứ Điều 54 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều ... Nghị định số .../....../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Xét hành vi vi phạm hành chính do ... 2……….…………………………… thực hiện;

Tôi: …………. 3………………… Chức vụ: ………………………………

Đơn vị:  ………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Xử phạt tiền đối với:

Ông (bà)/tổ chức:………. 4…………… Nghề nghiệp……………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND:………………Ngày cấp……………. Nơi cấp………………..

Mức tiền phạt là:…………………………………………….. đồng.

(ghi bằng chữ……………………………………………………………….)

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính:5…………………………………………

Quy định tại Điểm ... Khoản….. Điều ... của Nghị định số.../...../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm …… của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

___

1Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2Ghi họ tên người/đại diện tổ chức bị xử phạt.

3Họ và tên người ra Quyết định xử phạt.

4Nếu là tổ chức: Ghi họ tên chức vụ người đại điện cho tổ chức bị xử phạt.

5Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

Địa điểm xảy ra vi phạm:

………………………. 6………………………………………………………….

Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

………………………………………………………………………………………

Điều 2.Ông (bà)/tổ chức………………………….. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt là ngày ... tháng ... năm………. trừ trường hợp………….. 7

Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức ……………………….cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc nộp tại Kho bạc Nhà nước……….. 8…………….. trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức  ……………………….. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………… để chấp hành.

2. Kho bạc…………………………………………………để thu tiền phạt

3……………………………………………………………………………

Quyết định này gồm  ……………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ XPVPHC.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí