Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

  • 25/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể của biên bản thanh lý như sau:

  mau-bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-jpg-14042013103349-U1.jpg

  Quy định về Thanh lý tài sản cố định

  Mẫu Thanh lý tài sản cố định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng và thực hiện trên thực tế.

  Đơn vi:………..

  Bộ phận:……….

  Mẫu số: 02 - TSCĐ

  (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

  Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

  BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Ngày ...tháng ...năm ....

  Số: ........................

  Nợ: .......................

  Có: .......................

  Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

  .............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

  I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

  II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

  - Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

  - Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

  - Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

  - Năm sản xuất ......................................................................................................

  - Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

  - Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

  - Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

  - Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

  III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  Ngày ...tháng ...năm....

  Trưởng Ban thanh lý

  (Ký,họ tên)

  IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

  - Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

  ............................................................................................................................

  - Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

  ...........................................................................................................................

  - Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

  Ngày ....tháng ....năm ....

  Giám đốc

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Kế toán trưởng

  (Ký, họ tên)

    Hotline: 1900.6169