LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn thế nào?

Người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
 

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng tại địa điểm đã thỏa thuận với chủ sở hữu. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo mẫu  (bản chính);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;

- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng:

            + Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính);hoặc

            +  Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).Trường hợp không có chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng chủ sở hữu phải nộp thêm bản cam đoan (bản chính).

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

4. Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải ủy;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng và biển số.

8. Phí và lệ phí:

- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 150.000 đ/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn;

- Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.

10. Yêu cầu thực hiện TTHC:

- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số  xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN

Tên chủ sở hữu:…………………….................................................................

Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư số:..................................................

Ngày cấp:………………………..........Cơ quan cấp………………………

Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:.................................................

Trụ sở giao dịch:..…………………………...…………………….....

Loại xe máy chuyên dùng:...….........................Màu sơn………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………..……Công suất …………………

Nước sản xuất:..………………………………Năm sản xuất…….………

Số động cơ:..………………………………….Số khung…….………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………..Trọng lượng……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TT        Số của giấy tờ            Trích yếu nội dung     Nơi cấp giấy tờ          Ngày cấp         Số trang

1                                                         

2                                                         

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………..……xét cấp đăng ký, biển số có thời hạn cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

                                                                …, ngày......tháng…… năm………      

                                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                              (ký tên, đóng dấu)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)                                            (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:........................................

Cán bộ làm thủ tục                     Trưởng phòng duyệt                                        Giám đốc                       (Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………...

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………

            Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn……………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng……

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…

            Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký

Lý do……………

2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau:

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………

            Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

                                                                                    ……, ngày......tháng…… năm……

                                                                                                       Chủ phương tiện

                                                                                                      ( ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

            Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn