Tuấn Luật sư

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương

1. Trình tự thực hiện.

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải  tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu bảo đảm đủ diều kiện theo quy định thì cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính ; hoặc

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất, mục đích, tính chất sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) hoặc theo đề nghị của chủ bến để quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa nhưng thời hạn nhiều nhất không quá 5 năm.

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 40.000VNĐ/Giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

-.Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định  của pháp luật, có địa hình thuỷ văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản;

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;

- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn , luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định;

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.  

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/ TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng...... năm...........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)..................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân (3)..................................................................................

Địa chỉ: (4) .....................................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX ........................................................

Làm đơn đề nghị được cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ......

Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ ...........................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ....................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)...................

Tỉnh (thành phố): .........................................................................

Kết cấu, quy mô công trình bến: (6)..............................................................

Phương án khai thác: ………………………………………………………

Bến được sử dụng để: (7)..............................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Phạm vi vùng nước sử dụng (8):

- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)

........................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (10): ……………………………

………………………………………………………………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.................

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

                                                                                                 

                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                Ký tên

Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:


(1) Ghi rõ tên Cơ quan cấp giấy phép.


(2) Ghi tên bến.


(3) Ghi tên chủ bến.


(4) Ghi rõ địa chỉ chủ bến.


 (5) Ghi rõ bến nằm từ km thứ............ đến km thứ......... thuộc bờ (phải hay trái) của sông (kênh) nào, thuộc xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nào (có thể ghi theo tọa độ nếu bến không thể xác định vị trí theo lý trình).


(6) Ghi rõ những đặc điểm của cầu bến hình dạng, kết cấu, kích thước và các công trình thiết yếu khác.


(7) Ghi rõ là bến hành khách hay xếp dỡ hàng hóa thông thường, xếp dỡ xăng dầu hay bến chuyên dùng

 
(8) Ghi rõ chiều dài, chiều rộng vùng nước của bến. Tùy trường hợp có thể ghi thêm cách vật chuẩn ........... mét.


(9) Ghi mớn nước đầy tải của loại phương tiện lớn nhất mà bến có khả năng tiếp nhận và cao độ mực nước tương ứng. Ngoài ra tùy đặc điểm của mỗi bến có thể ghi thêm một số số liệu khác như: trọng tải, chiều dài, chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào bến.

Thí dụ: bến có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có mớn nước đầy tải không quá 1,8m ứng với mức nước từ +3,0 m trở lên.


(10) Nêu rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí