Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Giám đốc là thành viên HĐQT không phải ký hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng, ghi nhận sự thỏa thuận giữ người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên có không phải bất kỳ người làm việc giữ chức vụ trong công ty đều phải ký hợp đồng lao động? Vậy trường hợp giám đốc là thành viên hội đồng quản trị có phải ký hợp đồng lao động không? quy định thế nào? Qua bài viết này Luật Minh Gia sẽ tư vấn cụ thể:

1. Luật sư tư vấn về ký hợp đồng lao động đối với giám đốc công ty

Đối với công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước có gì đặc biệt không? Tổng giám đốc công ty cổ phần có phải ký kết hợp đồng lao động không? Ai là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc và Giám đốc? Nội dung hợp đồng lao động với Giám đốc có khác gì so với hợp đồng lao động với nhân viên không? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

>> Tư vấn quy định về ký kết hợp đồng lao động, gọi:  1900.6169

2. Tư vấn về ký hợp đồng lao động khi giám đốc là thành viên hội đồng quản trị

Câu hỏi:

Công ty tôi là Công ty cổ phần có vốn nhà nước 49,5%. Xin hỏi Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT thì có phảo ký kết Hợp đồng lao động không? ai là người ký. Các Phó Tổng Giám đốc (Có phó Tổng là Thành viên HĐQT, có phó tổng không phải là thành viên HĐQT) thì có phải ký kết hợp đồng lao động không? Ai là người ký. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của anh chúng tôi đã tư vấn như sau:

Doanh nghiệp có vốn nhà nước là những doanh nghiệp mà ở trong đó nhà nước sẽ đóng vai là một chủ đầu tư, một cổ đông nắm giữ phần vốn góp từ 0% đến 100% vốn điều lệ. Trong trường hợp này nhà nước có phần vốn góp là dười 50% và là đồng sở hữu đối với các tổ chức, cá nhân khác. Căn cứ Điều 88 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì những doanh nghiệp nhà nước là những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% phần vốn điều lệ. Như vậy, công ty anh không phải là doanh nghiệp nhà nước.

Đối với công ty cổ phần thì có hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý công ty. Hội đồng quản trị sẽ thảo luận đển bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, ký hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Căn cứ theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 153. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

Đối với trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (TGĐ) công ty được bổ nhiệm từ một trong thành viên của Hội đồng quản trị công ty thì không cần ký hợp đồng lao động. Chỉ cần có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Nếu trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên của hội đồng quản trị mà được thuê về giữ chức vụ này thì do Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động.

Hotline: 1900 6169