Nguyễn Nhàn

Đối tượng nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị hành chính sự nghiệp công lập có được hưởng hưu trí theo chính sách tinh giản biên chế không? Nếu được hưởng thì chế độ cụ thể như thế nào? Để được giải đáp cụ thể, quý khách có thể liên hệ với Luật Minh Gia hoặc tham khảo nội dung chúng tôi đã tư vấn dưới đây.

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Công ty tư vấn luật Minh Gia. Chú tôi vào làm cơ quan nhà nước và đóng BHXH từ đó đến nay, hiện nay chú tôi làm bảo vệ ở một trường học theo HĐ 68/CP với hệ số lương 3.48 và vượt khung 20%. Vậy chú tôi muốn về hưu theo chính sách tinh giản biên chế thì được hưởng lương hưu như thế nào? Xin trân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Theo thông tin anh cung cấp, bác anh có nhu cầu nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế, để được hưởng hưu trí theo diện này trước tiên bác anh cần nằm trong các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định.

Thứ nhất, về các trường hợp tinh giản biên chế

Tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP có quy định về các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

“…

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

…”

Căn cứ theo quy định nêu trên, nếu hiện tại đơn vị nơi bác anh công tác có đợt tinh giản biên chế và bác anh nằm trong diện tinh giản theo quy định này thì có căn cứ để bác anh yêu cầu giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ hai, về chế độ nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP có quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.”

Để được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế, người lao động phải đáp ứng được điều kiện bao gồm:

- Đủ tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, tuổi nghỉ hưu theo tinh giản biên chế đối với nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP là từ đủ 55 tuổi 3 tháng đến đủ 58 tuổi 3 tháng;

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Đối chiếu với trường hợp của bác anh, nếu bác anh nằm trong độ tuổi từ đủ 55 tuổi 3 tháng đến đủ 58 tuổi 3 tháng, đã đóng bảo hiểm từ đủ 20 năm trở lên và nằm trong các trường hợp tinh giản biên chế đã liệt kê tại phần thứ nhất thì bác anh được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Khi đó, bác anh sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Không bị trừ tỷ lệ hưởng hương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương’

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

Do anh chưa cung cấp cụ thể số năm tham gia bảo hiểm xã hội của bác mình do đó chúng tôi chưa thể xác định được cụ thể mức % lương hưu bác anh được hưởng hàng tháng. Anh có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia và cung cấp cụ thể số năm tham gia bảo hiểm, căn cứ đóng bảo hiểm của bác anh để Luật Minh Gia hỗ trợ tính cụ thể hơn.