Nguyễn Kim Quý

Có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thời gian nghỉ việc chưa đóng bảo hiểm không?

Luật sư tư vấn về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí. Người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thời gian từ lúc nghỉ việc đến nay chưa tham gia bảo hiểm không?

Nội dung tư vấn: Chào Luật Minh Gia, Cho mình hỏi một số thông tin và cần Luật Minh Gia tư vấn.Trước năm 2016 mình còn đi làm và có đóng bảo hiểm xã hội. Sau năm 2016 mình không còn đi làm nữa và đã nhận sổ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên mình chưa nhận tiền bảo hiểm cũng như tiền bảo hiểm thất nghiệp.Từ thời gian 2016 đến nay 2019, mình không đi làm ở đâu và tất nhiên mình cũng không có tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ làm (2016). Như vậy câu hỏi của mình như sau: Bây giờ mình muốn đóng bảo hiểm xã hội cho những năm mình không đi làm (2017, 2018, 2019) thì có được không? Và làm như thế nào?Vì mình muốn tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này được hưởng chế độ lương hưu.Mong Luật Minh Gia tư vấn, Cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn đã nghỉ việc tại công ty từ năm 2016 và không tiếp tục đóng bảo hiểm nữa, để được hưởng lương hưu thì bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng và phương thức đóng của bạn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua một trong các phương thức đóng quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Bạn có thể lựa chọn một trong các phương thức trên để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương nơi mình cư trú. Tuy nhiên, trong số các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 87 thì không có đề cập đến việc bạn có thể đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện cho khoảng thời gian không đóng, tức là nếu bây giờ bạn muốn đóng bảo hiểm tự nguyện để được hưởng lương hưu thì bạn có thể lựa chọn một trong các phương thức trên để đóng và thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện của bạn sẽ được tính kể từ thời điểm bạn đóng, bạn không thể đóng bù cho khoảng thời gian chưa đóng trước đó được. Như vậy, nếu bạn nghỉ việc từ năm 2016 nhưng đến 2019 bạn mới đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bảo hiểm của bạn sẽ được tính từ năm 2019 còn khoảng thời gian trước đó từ năm 2016 đến năm 2018 bạn không đóng bảo hiểm thì sẽ không được coi là thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn cần nộp tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương nơi cư trú để được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội theo một trong các phương thức theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bạn được hưởng lương hưu thì bạn cần nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ hưu trí. Bộ hồ sơ bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Đơn đề nghị hưởng lương hưu

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn.

Trân trọng

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia