LS Dương Châm

Chuyển ngạch viên chức sang công chức thế nào?

Do nhu cầu vị trí việc làm và nhu cầu của cá nhân mà nhiều người đang là ngạch viên chức chuyển sang ngạch công chức và ngược lại. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện và thủ tục chuyển từ ngạch viên chức sang công chức? Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Vậy khi nào được chuyển từ ngạch viên chức sang công chức? Quyền lợi và chế độ được hưởng như thế nào?

Để tư vấn cụ thể về pháp luật bạn hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi và đưa ra yêu cầu tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây:

2. Luật sư tư vấn về chế độ của phó chủ tịch HĐND khi thôi giữ chức vụ

Câu hỏi:

Xin Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển ngạch viên chức sang công chức đồng thời được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý: Tôi hiện nay đang làm kế toán trưởng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện; Mặc dù tôi đã có Bằng Đại học từ năm 2013, nhưng đến nay tôi vẫn hưởng lương ngạch cán sự (lý do: viên chức không được thi chuyển ngạch sang ngạch chuyên viên); Thời gian công tác của tôi là liên tục tính từ ngày tuyển dụng chính thức là năm 2006. Vậy tôi xin hỏi Luật sư trường hợp của tôi có được chuyển sang công chức của Phòng Tài chính Kế hoạch và đồng thời bổ nhiệm làm trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện:

1. Trường hợp của tôi có phải phải thành lập Hội đồng xét tuyển không;

2. Trường hợp của tôi việc chuyển sang ngạch công chức và đồng thời được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thì có được không.

Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang làm kế toán trưởng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện. Bạn có bằng đại học năm 2013 và có thời gian công tác liên tục từ năm 2006. 

Thứ nhất, về việc chuyển từ ngạch viên chức sang công chức

Khoản 5 Điều 1 Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung 2019 quy định:

“3. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng qun trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.”

Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp của bạn, nếu bạn muốn chuyển sang ngạch công chức thì bạn phải thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuy nhiên, bạn thuộc trường hợp đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, do đó bạn có thể được xem xét tiếp nhận vào làm công chức khi bạn đáp ứng điều kiện tiếp nhận vào làm công chức theo quy định.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng và điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức:

Điều 18. Tiếp nhận vào làm công chức

1. Đối tượng tiếp nhận:

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.”.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp bạn, để được xem xét tiếp nhận vào làm công chức thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định. Đồng thời, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Thứ hai, điều kiện bổ nhiệm giữ chức danh quản lý, lãnh đạo

Theo quy định tại Điều 51 Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định:

Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

1. Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

a) Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Như vậy, việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và tiêu chuẩn bổ nhiệm của chức vụ lãnh đạo quản lý. Do đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện bạn sẽ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn
Tải App