LS Dương Châm

Cách tính lương hưu khi cơ quan tinh giản biên chế

Hưu trí là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo cuộc sống khi về già cho người lao động. Khi người lao động về hưu trước tuổi thì mức hưu trí có bị giảm hay không? Lương hưu của những đối tượng nghỉ hưu theo chính sách tinh giảm biên chế được tính như thế nào?

Câu hỏi tư vấn:

Chào luật sư, Tôi Nguyễn T đến 17/5/2021 đủ 50 tuổi, thuộc diện tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/9/2021, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 33 năm 1 tháng (20 năm + 13 năm 1 tháng), hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng theo mã ngạch 15a.201, bậc 9 (4,98) từ ngày 01/3/2015, phụ cấp ưu đãi 30%, Hệ số chức vụ 0.2, Vượt khung 8% (TP Tam Kỳ) thì cách tính hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi như thế nào? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của chị chúng tôi đã tư vấn như sau:

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Tại thời điểm nghỉ hưu chị 50 tuổi 4 tháng tức là về hưu trước 5 năm. Căn cứ theo Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế.

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên,.., ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.”

Trường hợp của chị là về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế nên sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Ngoài ra, khi nghỉ hưu chị sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi (cụ thể là 5 năm). Thêm vào đó, căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 8 nêu trên, khi chị đã đóng BHXH được 33 năm 1 tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp là 5 + (33-20) x 1/2 =11,5 tháng lương.

Tính lương hưu được tính căn cứ theo Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và điều này được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Theo đó, với 33 năm đóng BHXH thì chị được hưởng mức tối đa là 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH là mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, chị T dù về hưu trước tuổi tuy nhiên chị thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo quy định nhà nước nên mức lương hưu của chị không bị trừ do nghỉ trước tuổi. Ngoài ra chị còn nhận được một khoản tiền trợ cấp theo quy định nêu trên.

TƯ VẤN NHANH