Luật sư Vũ Đức Thịnh

Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, HBTN

Biên bản đối chiếu thu nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được hướng dẫn áp dụng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT, BHTN

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 20….. tại Đơn vị: .......................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện quan Bảo him xã hội ……………………. :
1. Ông (bà): ……………………………,
2. Ông (bà): ……………………….,
- Đại diện đơn vị s dụng lao động:
1. Ông (bà): ……………………………………,
2. Ông (bà): …………………………………………,
Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN (từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm….), cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

BHXH

BHYT

BHTN

Thừa

A

B

1

2

3

4

1

Số lao động tham gia

 

 

 

 

2

Tổng quỹ lương tham gia

 

 

 

 

3

Số tiền phải nộp

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

3.1

Phải nộp phát sinh

 

 

 

 

3.2

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

3.3

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

3.4

Nợ kỳ trước chuyển sang

 

 

 

 

3.5

Thừa kỳ trước chuyển sang

 

 

 

 

3.6

Lãi chậm đóng phát sinh

 

 

 

 

4

Số tiền đã nộp

 

 

 

 

5

Số tiền còn nợ

 

 

 

 

 

Trong đó: Lãi chậm đóng

 

 

 

 

6

Thừa chuyển kỳ sau

 

 

 

 

Hai bên đã thống nhất thông qua biên bản đối chiếu thu nộp, Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
HƯỚNG DẪN LẬP
Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C05-TS)

a) Mục đích: để cơ quan BHXH và đơn vị cùng đối chiếu số liệu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN nhằm xác định chính xác số tiền phải thu, số tiền còn nợ của đơn vị.
b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
c) Thời gian lập: khi đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn thời gian nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên hoặc khi đơn vị có yêu cầu.
d) Căn cứ lập: danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã nhập vào cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý, các chứng từ nộp tiền của đơn vị.
e) Phương pháp lập:
Căn cứ vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã nhập vào cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý, các chứng từ nộp tiền của đơn vị, hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN lưu tại đơn vị để đối chiếu và các báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN quý, năm của cơ quan BHXH và đơn vị cùng tiến hành lập Biên bản đối chiếu số liệu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN theo các tiêu thức tương ứng, cụ thể:
- Cột A: ghi số thứ tự.
- Cột B: ghi nội dung chỉ tiêu.
- Cột 1, 2, 3, 4: ghi tổng hợp số liệu tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.
Biên bản đối chiếu số liệu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo