Cà Thị Phương

Bảo vệ hợp đồng 68 có được hưởng tăng lương theo Nghị định 17 không?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy, pháp luật quy định như thế nào đối vưới hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật lao động

Tiền lương là  số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động khi họ cung ứng sức lao động, theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong hợp đồng lao động. Hầu hết các đối tượng thuộc nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được điều chỉnh theo ộ luật lao động nên việc tính tiền lương của  chầu hết các đối tượng này được chi trả theo sự thỏa thuận của các bên và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Do đó, các đối tượng này không được điều chỉnh tiền lương theo hệ số lương như đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực lao động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Tư vấn về tiền lương của người lao động

Nội dung tư vấn: Chào Luật sư! Tôi hiện là nhân viên bảo vệ theo hợp đồng 68 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận đến nay được 4 năm. Hiện tại hệ số lương của tôi là 1,68. Vậy tôi có được hưởng mức tăng lương 8% theo Nghị định 17 không ạ? Tôi có hỏi Kế toán bên tôi thì được câu trả lời như sau: Chỉ áp dụng cho cấp trung ương chứ trung tâm GDTX như mình thì nhân viên bảo vệ không được hưởng. Với lại theo Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 17:

1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

2. Tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định này là các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

3. Hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Điều 1 này không thấy ghi áp dụng cho cấp cơ sở Giáo dục thường xuyên như mình. Vậy Kế toán trả lời tôi thế đúng hay sai và liệu tôi có được hưởng mức tăng lương theo Nghị định 17 không? Cảm ơn Luật sư. Mong hồi đáp sớm ạ.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên thì: “Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện), trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh).” Như vậy, bộ phận kế toán trả lời rằng Điều 1 này không thấy ghi áp dụng cho cấp cơ sở Giáo dục thường xuyên là không chính xác.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Điểm đ Nghị định 17 đối tượng áp dụng là: “Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp” Cũng theo công văn 462/TLĐ hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo NĐ số 17/2015/NĐ-CP thì tại Mục 1 có quy định  về đối tượng áp dụng: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cấp công đoàn được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, trong chỉ tiêu biên chế, hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong các cơ quan công đoàn đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế hoặc được Tỉnh, Thành ủy; Tổng Liên đoàn chấp thuận bằng văn bản.”

Như vậy, để áp dụng được hưởng mức tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP thì người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghi định số 68/2008/NĐ-CP phải đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế hoặc được Tỉnh, Thành ủy, Tổng Liên đoàn chấp thuận bằng văn bản. 

Ngoài ra, theo quy định này Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC quy định:

1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Hơn nữa, Nghị định 17/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/5/2016 (kể từ ngày áp dụng mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng).

Hotline: 1900 6169