LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bảng tổng hợp lao động - quỹ tiền lương và mức đóng BHXH - BHYT

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

 

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng/Quý/Năm

Mẫu số: 04a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …./QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

 

Số TT

Nội dung

Điều chỉnh lao động, quỹ lương

Điều chỉnh số phải thu

Tăng

Giảm

Tổng số

Tăng

Giảm

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

BHXH

BHYT

BHXH

BHYT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tháng trước mang sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Phụ trách thu

Ngày … tháng … năm …..
Giám đốc BHXH

 

Ghi chú: Mẫu 04-TBH do cơ quan BHXH lập để tổng hợp các danh sách lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT (từ mẫu số 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh từng đợt trong tháng)

Hotline: 1900 6169