LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (Mẫu B21) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu B21   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….... ….…...……..……………………..

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:

Họ và tên: ………………..…………………...…………Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………............................

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn