LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy được quy định như thế nào? các dấu hiệu pháp lý để nhận biết với tội danh khác cũng như mức hình phạt ra sao? Luật Minh Gia sẽ đề cập đến các vấn đề này sau đây

 

I. Cơ sở pháp lý


Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy được quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


a) Có tổ chức;


b) Phạm tội nhiều lần;


c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;


đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;


e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;


g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;


h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;


i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;


k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;


l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;


m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;


n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;


o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;


p) Tái phạm nguy hiểm.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:


a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;


b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;


c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;


d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;


đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;


e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;


g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;


h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:


a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;


b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;


c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;


d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;


đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;


e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;


g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;


h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.


5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”

 

II. Cấu thành tội phạm


1. Đối tượng của tội phạm: Các chất ma túy hoặc các nguyên liệu có chứa chất ma túy


2. Hành vi khách quan:


Một người bị coi là phạm tội theo Điều 194 BLHS nếu có một trong các hành vi sau:


- “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất dấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người…) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này.


- "Vận chuyển trái phép chất ma túy” là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện…; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách v.v…) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.


Người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.


-“Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:


+ Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;


+ Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;


+ Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;


+ Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);


+ Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;


+ Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;


+ Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.


Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hướng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.


- Chiếm đoạt chất ma túy”là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác. Trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại chất ma túy đó cho người khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với hành vi đã thực hiện theo Điều 194 BLHS và chỉ phải chịu một hình phạt.


Lưu ý:


Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:


+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;


+ Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;


+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;


+ Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;


+ Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;


+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;


+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.


3. Yếu tố lỗi: Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.


4. Chủ thể của tội phạm: Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

 

III.  Hình phạt:


- Khung hình phạt cơ bản đối với loại tội này là phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


- Khung tăng nặng:


+ Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 194


+ Phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này


+ Phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 194


- Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng!

Chuyên viên trần Cúc - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại