LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội chiếm giữ trái phép tài sản

Đây là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc do cơ quan có trách nhiệm về tài sản do bị giao nhầm, do tìm được, bắt được sau khi có yêu cầu nhận trả lại tài sản đó.

I. Các dấu hiệu của tội phạm

1. Chủ thể

Người từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

2. Khách thể

Quan hệ sở hữu. Đối tượng tác động: Tài sản đã thoát ly khỏi sự chiếm hữu của chủ tài sản (giao nhầm, giao thừa, bỏ quên…) hoặc tài sản chưa được phát hiện, giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

3. Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi bao gồm: người phạm tội có tài sản do ngẫu nhiên và có hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép.

- Hậu quả: tài sản bị giao nhầm, bị mất, bị rơi không thu hồi được, nếu không phải cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa thì phải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên thì mới cấu thành tội phạm.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

- Lỗi cố ý (cố ý không trả tài sản, được thuyết phục cũng không trả tài sản; không có lý do khẩn cấp mà tiêu thụ ngay tài sản đó)

- Mục đích: chiếm đoạt trái phép tài sản

II. Hình phạt

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

- Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt.

Hotline: 1900 6169