LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ về đăng kí giao dịch bảo đảm quy định về các trường hợp đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí như sau:

Các trường hợp đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí

- Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đổi tên của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm;

- Rút bớt tài sản bảo đảm;

- Bổ sung tài sản bảo đảm mà không ký kết hợp đồng bảo đảm mới;

- Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai đã hình thành, trừ trường hợp tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là phương tiện giao thông cơ giới đã ghi số khung khi đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký;

- Thay đổi nội dung khác đã đăng ký.

2. Hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí (01 bản chính);

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã kí (01 bản chính) hoặc văn bản chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng kí giao dịch bảo đảm đã cấp (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật phải đăng kí quyền sở hữu (01 bản chính);

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký và văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

3. Trình tự, thủ tục đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

* Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký đến Trung tâm Đăng kí giao dịch, tài sản.

* Bước 2: Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, ngay trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp nhận hồ sơ sau 15h00’ (tức 3h00’ chiều) (nếu phải kéo dài thì không quá 03 ngày làm việc), người thực hiện đăng kí phải:

+ Kiểm tra, xác minh các thông tin trong hồ sơ với các thông tin được lưu giữ trong Sổ Đăng kí giao dịch;

+ Ghi thời điểm đăng ký thay đổi (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và các nội dung đăng kí thay đổi vào Sổ Đăng kí giao dịch;

+ Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm đã cấp;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký cho người yêu cầu đăng ký hoặc gửi qua đường bưu điện cho người yêu cầu đăng ký sau khi có biên lai chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong trường hợp hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc một trong các trường hợp từ chối đăng ký quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Trung tâm Đăng kí giao dịch từ chối bằng văn bản (nêu rõ lý do từ chối), trả hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hotline: 1900 6169