LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thông báo về việc Kháng cáo kháng nghị quy định thế nào?

Quy định pháp luật về kháng cáo, kháng nghị, thủ tục tố tụng hình sự, thủ tục kháng cáo, quy định về đơn kháng cáo theo Mẫu số 01Đ: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/20 /NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

 

TOÀ ÁN...........................

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  ............, ngày...... tháng......năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc kháng cáo, kháng nghị(1)

 

TOÀ ÁN...................................

 

            Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,

 

1. Thông báo cho:(2)..............................................................................

Được biết bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số......... ngày..... tháng..... năm...... của Toà án.............................. đã bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

a)(3)..................................................................................................

b)....................................................................................................

2. Người được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm.

           

 

Nơi nhận:

- (Ghi những nơi mà Toà án phải thông báo

theo quy định tại khoản 1 Điều 236 của BLTTHS);

- Lưu hồ sơ vụ án.

 ...................................(4)

...................

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:

(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(2)Ghi họ tên và địa vị pháp lý trong tố tụng của người được thông báo (ví dụ: Thông báo cho: Nguyễn Văn A là bị cáo trong vụ án; ông Trần N là người bị hại trong vụ án). (Tư vấn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm)

(3) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị; nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Trần kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại).

(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ tên người ký.

Hotline: 1900 6169