LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, cụ thể như sau:

toi-san-xuat-trai-phep-chat-ma-tuy-jpg-29032013104808-U1.jpg

Quy định pháp luật về Tội sản xuất trái phép chất ma túy

 

Theo điều 193 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định như sau:

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

D) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

Đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

E) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

G) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

H) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

I) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này;

K) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất chuyên nghiệp;

B) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

C) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

D) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

Đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

E) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

A) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

B) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

C) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

D) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

Đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia