LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Tội đưa hối lộ

Tội đưa hối lộ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi đưa hối lộ, cụ thể như sau:

 

quy-dinh-ve-toi-dua-hoi-lo-jpg-26032013114834-U1.jpg

Quy định pháp luật về Tội đưa hối lộ

 

Theo điều 289 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội đưa hối lộ được quy định như sau:

 

1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

 

A) Có tổ chức;

 

B) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

 

C) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

 

D) Phạm tội nhiều lần;

 

Đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

 

E) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

 

A) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

 

B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân:

 

A) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

 

B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

 

6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn