LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

 

thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-jpg-24032013084013-U1.jpg

Quy định pháp luật về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

 

Theo quy định thì Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Quy định về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

 

1. Tại điều 23 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định cụ thể như sau:

 

A) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

 

B) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;

 

C) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

 

D) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

 

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

 

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

 

Quy định về Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

 

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định trên đối với các vấn đề các biện pháp tư và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH