LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

Quy định điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn, thời hạn ủy quyền … đối với người đại diện theo ủy quyền, cụ thể như sau:


nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen-jpg-11082012110944-U1.jpg

Tư vấn quy định pháp luật về Người đại diện theo uỷ quyền

 

1.  Việc chỉ định người đại diện theo uỷ quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 

a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

 

b)  Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

 

c)  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền được chỉ định;

 

d)  Thời hạn uỷ quyền;

 

đ)  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên.

 

Việc thay thế người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản cho công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định và có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

 

2.  Người đại diện theo uỷ quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 

a)  Đủ năng lực hành vi dân sự;

 

b)  Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

 

c)  Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

 

d)  Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con.

 

3.  Người đại diện theo uỷ quyền nhân danh thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại diện theo uỷ quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.

 

4.  Người đại diện theo uỷ quyền có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

 

5.  Người đại diện theo uỷ quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được uỷ quyền.

 

Trên đây là quy định chung về điều kiện và tiêu chuẩn để chi định người đại diện theo ủy quyền, quy định về quyền và nghĩa vụ cũng như thời hạn ủy quyền đối với người đại diện theo ủy quyền trong cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
 

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Yêu cầu tư vấn nhanh
Chat zalo Chat Facebook