LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Phân tích về tội nhận hối lộ

Tội nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kì hình thức nào.

 

nhan-hoi-lo-jpg-09082014095646-U17.jpg

 

I. Cơ sở pháp lí


Điều 279 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định:


"1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:


a) Gây hậu quả nghiêm trọng;


b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;


c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


a) Có tổ chức;


b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Phạm tội nhiều lần;


d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;


đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;


e) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;


g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:


a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:


a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;


b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.


5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

 

II. Cấu thành tội phạm


- Chủ thể: chủ thể đặc biệt – người có chức vụ quyền hạn


- Lỗi: cố ý trực tiếp và động cơ: tư lợi


- Hành vi khách quan: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kì hình thức nào theo quy định tại Điều 279 Bộ luật hình sự. Của hối lộ có thể là tiền, tài sản hoặc những lợi ích vật chất khác.


Hình thức hối lộ có thể là người phạm tội trực tiếp nhận từ người đưa hối lộ hoặc qua một hay nhiều người trung gian. Người đưa hối lộ và người trung gian sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi của họ cấu thành các tội được quy định tại Điều 289 và Điều 290 Bộ luật hình sư.


Hành vi nhận hối lộ cấu thành tội nhận hối lộ khi của hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội được quy định từ Điều 278 đến Điều 284 mà còn vi phạm. Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, xã hội hoặc lợi ích chính đáng của công dân.

 

III. Hình phạt


- Khung cơ bản: phạt tù từ hai năm đến bảy năm


- Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ bảy năm đến mưởi lăm năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng tại khoản 2


- Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, áp dụng với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng tại khoản 3


- Khung tăng nặng thứ ba: phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình, áp dụng trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết quy định tại khoản 4


- Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại