LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Miễn hoặc giảm phí thi hành án thế nào?

Người được thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án gửi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định việc miễn, giảm phí thi hành án.

Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án;

- Các tài liệu liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn, giảm phí thi hành án

Lệ phí (nếu có): không.

Hotline: 1900 6169