Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN (thuế)

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

TỜ KHAI
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụT-VAN

 

Thay đổi                          Bổ sung


Kính gửi: <Tổng cục Thuế>………………….

Tên người nộp thuế: .....................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................

Căn cứ tờ khai Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử T-VAN ngày .........,chúng tôi đề nghị được thay đổi/ bổ sung thông tin đã đăng ký, cụ thể như sau:
 

  1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:
     

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thủ tục thuế đăng ký sử dụng

 

 

 

Từ ngày

đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. Thông tin đăng ký tài khoản thực hiệnthủ tục nộp thuế điện tử:
     

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Địa chỉ thưđiện tử:

3.1. Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: …………………………........

3.2. Địa chỉ thư điện tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế:
 

STT

Địa chỉ thưđiện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục thuế điện tửđăng ký sử dụng

 

 

 

Đăng ký thuế

 

 

 

Khai thuế

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

Hoàn thuế


4. Số điện thoại:........................................................................................
(chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 
TỔ CHỨC CUNG CẤP
DỊCH VỤ T-VAN
 
<Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN>

                   ....., ngày......tháng......năm.....
     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 
<Chữ ký số của người nộp thuế>
 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng