Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử và các hướng dẫn liên quan như sau:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
Tổ chức                Cá nhân


Kính gửi: Tổng cục Thuế ………………….

Tên người nộp thuế: .....................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Xét các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, chúng tôi nhận thấycó đủ điều kiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng giao dịch thuế điện tử với các thông tin như sau:
 

 1. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ
   

 1. Thời gian đề nghị được áp dụng từ: ngày….. tháng...... năm.....
   

 2. Thông tin đăng kýchứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:
   

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thủ tục thuế điện tửđăng ký sử dụng

 

 

 

Từ ngày

đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trường hợp người nộp thuế là cá nhân không có chứng thư số thì không bắt buộc khai báo phần này)
 

 1. Thông tin đăng kýtài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:
   

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Địa chỉ thưđiện tử:
   

  1. Địa chỉ thưđiện tửchính thức nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: …………………………........
    

  2. Địa chỉ thưđiện tử bổ sung theo mỗithủ tục hành chính thuế:
    

STT

Địa chỉ thưđiện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục thuế điện tửđăng ký sử dụng

 

 

 

Đăng ký thuế

 

 

 

Khai thuế

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

Hoàn thuế

 

 1. Số điện thoại: ...........................................................................................


II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chúng tôi cam kết nhận các phản hồi, thông báo của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác với các thông tin đăng ký nêu trên./.
 

...., ngày......tháng......năm.....

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chữ ký số của người nộp thuế

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn